fbpx

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

 1. Wypożyczalnia dostępna jest pod adresem internetowym www.brilliantwedding.pl
  Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest
  Hanna Skowron
  ul. Grażyńskiego 62/11, 40-126 KATOWICE
  NIP: 6342736629 zwany dalej WYPOŻYCZAJĄCYM, bądź BW.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje wypożyczenia artykułów z Wypożyczalni od Wypożyczającego;
  b) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy wypożyczenia za pośrednictwem Wypożyczalni, określające rodzaj i ilość Produktu, jego cenę całkowitą wraz z kosztami przesyłki i innymi, wiążące się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta;
  c) Produkt – dostępna w Wypożyczalni rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy wypożyczenia między Klientem a Wypożyczającym.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług Wypożyczalni, a także prawa i obowiązki Wypożyczającego i Zamawiającego.
 4. Zamawiający, przed rozpoczęciem korzystania z Wypożyczalni są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
 5. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Klienta nie wcześniej niż 2 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
 6. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego istnieje również możliwość dostarczenia zamawianych artykułów kurierem za dodatkową opłatą lub transportem własnym BW za dodatkową opłatą. Wysyłka nastąpi nie później niż 2 dni przed datą wydarzenia. Dogodna data transportu BW zostanie ustalona pomiędzy BW a Klientem przed wydarzeniem.
 7. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do BW w stanie nienaruszonym pierwszego dnia roboczych po dacie wydarzenia osobiście lub poprzez kuriera. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.
 8. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na tydzień przed wysyłką o maksymalnie +/-15% (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).
 9. BW nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej. Jeśli Klient zauważy naruszenie opakowania, paczka przyniesiona przez kuriera ma ślady wgnieceń, należy rozpakować ją przy kurierze i dokładnie sprawdzić zawartość. Jeśli zawartość faktycznie jest uszkodzona, należy zrobić zdjęcia zniszczonej paczce, opakowaniu i produktom oraz spisać protokół reklamacyjny przy kurierze.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, potrącona zostanie kwota z kaucji w wysokości równowartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.
 11. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste i wyprasowane (materiały), tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia.  Wypożyczalnia Dekoracji Brilliant Wedding zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.
 12. W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
 13. Ceny przedmiotów za wypożyczenie zamieszczonych na stronie Wypożyczalni przy oferowanym produkcie:
  a) podawane są w złotych polskich;
  b) są cenami brutto zawierają podatek VAT;
  c) nie obejmują informacji na temat ewentualnych kosztów przesyłki kurierskiej (które podawane są w trakcie składania zamówienia i doliczone do zamówienia) oraz kosztów przesyłki zwrotnej.
  d) nie zawierają kosztów czyszczenia po użytkowaniu przez Zamawiającego.
 14. Ogólną wartość prac określa BW na podstawie udostępnionej oferty i zamówienia Zamawiającego.
 15. Koszt przesyłki kurierskiej doliczany jest do zamówienia.
 16. Koszt przesyłki zwrotnej do BW pokrywa Zamawiający, chyba że strony ustalą inaczej.
 17. W przypadku otrzymania towaru na palecie, Zamawiający musi dokonać zwrotu towaru oraz palety. Paleta, tak samo jak produkty, jest wypożyczana klientowi na potrzeby transportu i obowiązują w jej przypadku wszystkie punkty dotyczące zasad wypożyczenia. Klient zobowiązuje się do zwrotu tej samej palety, na której otrzymał towar, w stanie nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wartość palety zostanie potrącona z kaucji.
 18. Wypożyczalnia dekoracji BW pobiera przed wysyłką kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia wypożyczanych przedmiotów kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu przedmiotów i sprawdzenia braku uszkodzeń, jednak nie później niż do 7 dni roboczych po ich otrzymaniu.
 19. Zamawiający zobowiązuje się używać wypożyczonych przedmiotów, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 20. Klient otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zadatku, zgodnie z umową, Klient ma 3 dni robocze. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
 21. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana BW nie później niż 7 dni przed spodziewaną datą wysyłki lub odbioru, w gotówce lub przelewem na konto:
  Hanna Skowron
  ul. Grażyńskiego 62/11, 40-126 Katowice
  numer konta: 91 1050 1214 1000 0090 6573 8750
  ING Bank Śląski
 22. Ewentualne stwierdzone uszkodzenia lub braki artykułów (np. zbite szyby, plamy, dziury itp.) muszą być zgłaszane przez Klienta niezwłocznie po odbiorze przesyłki.
 23. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp… zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubień nie doszło podczas użytkowania.
 24. W przypadku rezygnacji przez Klienta po wpłacie zadatku nie jest on zwracany.
 25. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, BW tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 70% ogólnej wartości usługi.
 26. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które BW nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), BW zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek zostaje mu zwrócony zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
 27. Spory,  wynikłe podczas wykonywania prac, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
 28. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.
 29. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
 30. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z BW Hanna Skowron w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy). Administratorem danych osobowych jest Hanna Skowron z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 62/11, 40-126 Katowice. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy firmy Łukasz Skowron.
  W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Wypożyczalnią Dekoracji Brilliant Wedding na adres e-mail: hello@brilliantwedding.pl
 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 października 2020 r.

 

BRILLIANT WEDDING

CZEKAMY NA CIEBIE
+ 48 695 131 256